Haberler

Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması 20 Kasım 2007

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420 / 60180 20 KASIM 2007
Konu: Rehberlik Araştırma Merkezleri ve
Özel Eğitlim Giderlerinin Karşılanması

VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

GENELGE (2007/85)
İlgi: a)07/07/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
b)31/05/’2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
c)24/05/2007 tarihli ve 26531 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Özürlü Çocukların Eğitim ve
Rehabilitasyon Giderlerine İlişkin) (SıraNo:7),
ç)26/06/2006 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420/ 55270 sayılı yazı.

Özürlü çocukların eğitim giderlerinin ilgi (a) Kanun gereği Bakanlığımızca karşılanmasıyla ilgili uygulamalarda yaşanan sorunların giderilmesi, ilgi (b) Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) daha aktif ve hızlı çalışmalarının sağlanması ve özürlü çocukların mağdur edilmemesi amacıyla aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-Özel, özel eğilim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış ve kurumda (Ek-I)’de belirtilen öğretim programlarını uygulamak üzere Bakanlık/valilikten izin alınmış olması gerekmektedir.

2-Uygulanan her öğretim programı için (Ek-2yde belirtilen zorunlu personelden, öğrenim gören özürlü çocuk sayısı dikkate alınarak kurumda yeterli sayıda görevlendirilecektir.

3-Görevlendirilen zorunlu personelin haftalık gireceği seans sayısı, {Ek-3)’te kurum türüne ve personele göre ayrı ayrı belirtilen seans sayılarına uygun olacaktır.

4-Kaynaştınna eğilimine devam eden özürlü çocuklara, okul yönetimince grup eğitimi konusunda gerekli destek sağlanacak, ayrıca Özel, özel eğitim kurumundan bireysel destek eğitimi almaları yönünde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenmesi hâlinde ayda en az 6 seanshk bireysel eğitim, okulun günlük öğretim süresi dışında özel, özel eğitim kurumu tarafından verilebilecektir.

5-Yerleşim biriminde resmî veya özel eğitim okuluna devam eden özürlü öğrencilerin bireysel veya grup eğitimi için her türlü tedbir okul bünyesinde alınacaktır. Özel veya resmî özel eğitim okullarından herhangi birine veya özel eğilim sınıfına devam eden özürlü çocukların ayrıca, özel, özel eğitim kurumundan destek eğitimi almaları hâlinde eğitim giderleri Bakanlığımızca karşılanmayacaktır.
Ancak, birden çok özrü olan ve resmî okulda eğitimi yapılan özür türü dışında Öğrencinin sahip olduğu ikinci veya daha fazla özür türünde bireysel destek eğitimi alması gerektiği. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunda belirtilen özürlü çocukların özel, özel eğitim kurumlarından, en fazla 6 seansa kadar bireysel eğitim almaları hâlinde eğitim giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.

6- Özel, özel eğitim kurumlarınca verilen bireysel ve grup eğitim seansları 08.00-12.00 ile 13.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bir seans süresi 45 dakika olacak ve iki seans arasında eğitim personelinin ve eğitim verilecek bölümün yeni seansa hazırlanması için 15 dakika ara verilecektir.

7- Bir bireysel veya bir grup eğitim odasında bir günde en fazla 10 seans eğitim verilecektir.

8-İlgi (c) Tebliğe göre;
a) Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bireysel ve grup eğitimine belirtilen ücretin ödenebilmesi için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak, ayda en az 6 seans bireysel ve en az 4 seans grup eğitimi verilecektir.
b) Özel, Özel eğitim okullarında özürlünün ihtiyacı doğrultusunda örgün eğilim içinde bireysel ve grup eğilimi de verilir.
Ancak;
(l)Özel, özel eğilim okulunun örgün eğitim programına devam eden özürlülere dinlenme ve yaz tatillerinde ayda en az 4 seans grup ve 6 seans bireysel eğitim,
(2)Kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özürlü öğrencilerden destek eğitim almasına ilişkin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları tarafından rapor düzenlenmesi halinde sadece ayda 6 seans bireysel eğilim,
(3)Bireysel-grup ve iyileştirme (rehabilitasyon) birimine devam eden özürlüler için, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak bireysel eğitim ve grup eğitimi için belirtilen miktarın alınabilmesi için ayda en az 6 seans bireysel ve en az 4 seans grup eğitimi verilecektir.

9- Bu hizmetten beklenen faydanın maksimum düzeyde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından, öğrenci velileri; çocuklarının durumu, verilen eğitimin özelliği, kaydedilen gelişme, aile bireylerinin bu çocuklara yaklaşımları ve benzeri hususlarda kurumca bilgilendirilir.

10- Özürlü çocuklar, devam ellikleri özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden o ayın eğitimini tamamlamadan ayrılmaları hâlinde ödeme yapılmaz. Özel eğilim kurumundan ayrılıp başka bir merkeze kayıl olmak isteyen özürlünün velisine kurumca. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunun aslı verilir. Raporun örneği ayrıldığı kurumda saklanır.

11- Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen öğretim programlarında belirtilen özür gruplarına göre, özürlü çocuklara rehberlik araştırma merkezlerince Özel Eğilim Değerlendirme Kurulu raporları düzenlenecek ve raporda eğitim şeklinin bireysel veya grup eğilimi ya da her ikisinden de yararlanması gerektiği ayrı ayrı belirtilecektir. Öğretim programı olmayan özür grupları için ise; veliye veya okula veri sağlamak üzere inceleme ve tanılama yapılacak ancak.
ödeme yapılmayacağı için ödemeye esas olacak rapor düzenlenmeyecektir.

12-Özel, özel eğitim okuluna devam edecek özürlü çocuklar için kayıt zamanında rehberlik araştırma merkezleri tarafından düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu, okulun öğretim süresince (Örneğin l-8’inci sınıflar için) geçerli olacaktır.

Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı özürlü çocukların Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunun süresi bitiminde, yeniden RAM’dan rapor almak üzere müracaat etmeleri hâlinde eğitimlerine devam edilecek ancak, raporda eğitim alması gerektiğinin belirtilmesi hâlinde, o döneme ait eğitim ücretlerinin rapor düzenlendikten sonra müracaat tarihi esas alınarak ödemesi yapılacak, raporda eğitim alması uygun görülmeyenlere ise Bakanlığımızca ödeme yapılmayacaktır.

13- Rehberlik araştırma merkezleri tarafından düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporları sürekli olan ve bunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen (down sendromlu, otistik, total görme ve işitme kaybı, ağır zihinsel engelli vb.) özürlüler için düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunun Bakanlığımızca yapılacak ödemeler için geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak, bu süre zarfında öğrencinin gelişimi özürlünün devam ettiği kurum tarafından düzenlenecek öğrenci gelişim ve değerlendirme raporu doğrultusunda yine her yıl değerlendirme kurullarınca değerlendirilerek dosyasına konulacaktır. Bu değerlendirmede özürlünün gelişiminde bir değişme olmadığı belirlenir veya eğitim sürecinin devamına gerek görülmediğine karar verilirse, bu durumu gösterir değerlendirme raporunun bir örneği veliye verilecek bir örneği de milli eğilim müdürlüğüne ulaştırılacak ve bu rapor tarihinden itibaren Bakanlığımızca ödeme yapılmayacaktır.

14- Rehberlik araştırma merkezince düzenlenecek Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporlarında, bakım hizmeti alması gerektiği belirtilen özürlü çocuklar için kesinlikle eğitim ödemesi yapılmayacaktır.
15- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince rehberlik araştırma merkezi personeline,
kurumlara yapılacak ödemeyle ilgili evrak kontrol ve onaylarına ilişkin hiçbir iş ve işlem
yaplınlmayacaktır.

16- İl /ilçe milli eğitim müdürlüklerince rehberlik araştırma merkezleri olmayan yerleşim
birimlerinde ilgi (b) Yönetmelik çerçevesinde özel eğitim kurulu oluşturularak tamlama işlemi
yaptırılacaktır.

17- Kurumlarca her özürlü çocuk için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporuna uygun öğretim programının, meslek elemanı tarafından grup ve/veya bireysel eğitimin veı ildiğini ve özürlünün velisi tarafından onaylandığını belirten ve özürlünün kimlik bilgilerinin yer aldığı Aylık Bireyselleştirilmiş Eğilim Çalışma ve Rehabilitasyon Planı (Ek-4) ve her meslek elemanı için de Meslek Elemanı Aylık Çalışma Çizelgesi (Ek-5) düzenlenecektir.

18- 01/06/2006 tarihinden önce alınmış ve “Sürekli” ifadesi bulunan sağlık kurulu raporlarına göre, 31/12/2007 tarihinden sonra ödeme yapılmayacaktır. Bu durumdaki özürlü çocukların eğitime devam etmesi ve eğitim giderlerinin Bakanlığımızca karşılanabilmesi için rehberlik araştırma merkezlerine başvurularak Öze! Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu alınması gerekmektedir.

19- İl/İlçe millî eğitim müdürlüğü ile özel, özel eğitim kurumlarının yetkilileri arasında (Ek-6)’da yer alan protokol imzalanacaktır.

20- Faturalar, kurumda verilen grup ve/veya bireysel eğitim ve rehabilitasyon
hizmetlerinin hangi özür veya özürler için verildiği belirtilerek her özürlü çocuk için ayrı ayrı
düzenlenecektir.

21- Özürlü çocuklara bir günde en fâzla 2 seans bireysel veya grup eğilimi verilir. Ödeme
yapılabilmesi için belirlenen en az bireysel ve grup eğilim seansları bir aylık döneme dengeli
olarak dağıtılır. Bireysel eğitim seansı bireysel eğilim odasında, grup eğitimi seansı ise grup
eğitimi odasında yapılacaktır.

22- Birden fazla özrü oları çocukların aileleri özel eğitim hizmetini, özürlünün bütün özürlerine eğitim verecek öğretim programı bulunan özel, özel eğitim kurumlarından alabilecekleri gibi özürlü çocuğun sadece bir özrüne eğitim verecek öğretim programı bulunan Özel, özel eğitim kurumlarından da alabilirler. Birden fazla özür için eğitim hizmeti alan özürlülere ilgi (c) Tebliğde belirtilen miktar dışında Bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak özürlü çocuklara ailelerince daha fazla eğitim verilmesinin istenmesi halinde, eğitim ücreti özürlü çocuğun ailesince karşılanacaktır.

23- Zorunlu eğitim çağında olup rehberlik araştırma merkezince düzenlenen Özel Eğilim Değerlendirme Kurulu raporlarında, Özel veya resmî özel eğitim okuluna devam etmesi gerektiği belirtilen özürlü çocuklar; bu okullara devam etmek zorundadırlar. Bu okullara devam etmeyip diğer özel, Özel eğilim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim almaları hâlinde eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanmayacaktır. Özürlü çocuklar, destek eğilimini ancak bulunduğu il/ilçe merkezinde özel veya resmî özel eğitim okulunun bulunmaması halinde alabilirler.
Yukarıdaki hususlar doğrultusunda eğilim veren özel, özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yetkililerince her ayın ilk 3 iş günü içinde (Ek-7)’de belirtilen belgelerle doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilecektir.
Söz konusu belgeler millî eğitim müdürlüklerince incelenerek, verilen eğitimin mevzuata uygun yapıldığının belirlenmesi hâlinde, kurum adı, özürlü sayısı ve ödeme yapılacak miktar ve toplamları 7 iş günü içinde Bakanlığa bildirilecektir.
Millî eğitim müdürlüklerince belirtilen miktarda para il/ilçelere Bakanlıkça aktarılacaktır.
Milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek ödeme emri belgesine;
1-Özel, özel eğitim okulunun örgün eğilim programına devam eden özürlüler için,
a) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu,
b) Okul müdürlüğünce özürlü çocuğun okula devam ettiğine ilişkin belge,
c) Fatura,
2- Okulun örgün eğitim programına devam eden özürlülere dinlenme ve yaz tatillerinde verilen eğitim ile okulun destek eğitimi birimi ve bireysel-grup ve iyileşlirme (rehabilitasyon) birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden özürlü çocuklar için.
a) Özel Eğilim Değerlendirme Kurulu raporu,
b) Bireyselleştirilmiş, Eğitim. Çalışma ve Rehabilitasyon Planı (Ek-4), e) Fatura, bağlanarak ödeme yapılmak üzere Maliye Bakanlığının il/ilçe birimine gönderilecektir.

24- 2828 sayılı Kanun kapsamında açılmış olan özel, özel eğitim kurumları; 31/12/2007 tarihine kadar. Bakanlığımızdan yeniden açılış izni almaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar açılış İzinlerini almayan kurumlara ücret ödenmeyecek ve bu kurumlar kapatılacaktır.

25- 2828 sayılı Kanun kapsamında açılmış ve 31/12/2007 tarihine kadar faaliyetlerine devam edecek olan kurumlara ödeme yapılırken öğretim programı, zorunlu personel ve personelin çalışma saatlerine ilişkin hususlarda ilgi (ç) yazıda yer alan ve SHÇEK mevzuatına göre düzenlenen hükümler uygulanacaktır.

26- Bu konuda daha önce çıkartılan yazılar yürürlükten kaldırılmış olup. bu Genelge hükümleri 01/12/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Doc.Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

EKLER:

1-EK-1 Tablo
2- EK-2 Tablo
3-EKO Tablo
4- EK-4 Plan
5- EK-5 Çizelge
6- EK-6 Protokol
7- LK-7 Liste

DAĞITIM Gereği: B Planı

Bilgi için:
Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığına
Maliye Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğüne