Haberler

Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğilim Giderlerinin Karşılanması

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420/ 23-11-2007
200/
Konu: Rehberlik Araştırma Merkezleri ve
Özel Eğilim Giderlerinin Karşılanması

VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğilim Müdürlüğü)
İlgi : 20/11/2007 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02/420-60180 (2007/85) sayılı Genelge.
Rehberlik Araştırma Merkezlerinin daha aktif, hızlı, etkili ve verimli çalışmalarının sağlanması ve Özel Özel eğitim kurumlarına devam eden özürlü çocukların eğitim giderlerinin ödenmesi uygulamalarında karşılaşılan tereddüt ve sorunların giderilmesi vb. amaçlarla ilgi genelge yayımlanmıştır.
Bazı sivil toplum kuruluşları ile özel özel eğitim kurumları ve Bakanlığımız taşra teşkilâtından; ilgi genelgenin 14. maddesinin uygulanmasında tereddüte düşüldüğü ve yürürlük tarihinin 2008 yılının başına alınması talebinde bulunulmuştur.
Sözkonusu hususlar yeniden gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Buna göre; tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla; anılan genelgenin 14 ve 26’ncı maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“14 – İlgili mevzuat hükümlerine göre bakım hizmeti alması uygun bulunan özürlü çocuklardan; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu taralından özel eğitim alması da gerekli görülenler için eğitim giderleri ödemesi yapılacaktır.”

“26- Bu genelge hükümleri 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.” Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM
Gereği Bilgi
-B Planı – Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına
– Maliye Bakanlığına
– Sağlık Bakanlığına
– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne

Değişen eski maddeler:

14- Rehberlik araştırma merkezince düzenlenecek Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporlarında, bakım hizmeti alması gerektiği belirtilen özürlü çocuklar için kesinlikle eğitim ödemesi yapılmayacaktır.

26- Bu konuda daha önce çıkartılan yazılar yürürlükten kaldırılmış olup, bu Genelge hükümleri 01/12/2007 tarihinde yüyürlüğe girer.