Haberler

Özürlülerin Kurumlarınca Karşılanmayan Giderleri Hakkındaki Genelge

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZÜRLÜLERİN KURUMLARINCA KARŞILANAMAYAN GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE

Sayı : 1200.001/386 Tarih : 25 Eylül 1998

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın 18 Eylül 1998 tarihinde Bakanlığımıza yapmış olduğu müracaat sonucunda, gerekli düzenleyici mevzuatın bulunmasına rağmen, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca karşılanamayan kısmının, bazı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ödenmediği, ödeyenlerin de özürlü vatandaşlarımıza ödeme aşamasına kadar çeşitli zorluklar çıkardığı anlaşılmıştır.

Konu, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2.maddesine 572 KHK ile eklenen 2.fıkrada açıklıkla düzenlenmiştir. Zira, 6 Haziran 1997 gün ve 23011 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17.maddesiyle 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2.maddesine eklenen fıkrada; “Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı bu Kanun kapsamındadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmünden de anlaşılacağı üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmının, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında değerlendirilmesi zorunluluğu vardır.

Bu nedenle, mevcut hükmün göz önünde bulundurulması suretiyle, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca karşılanamayan kısmının, başvurunun yapıldığı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gereğinin yapılarak ilgisine ödenmesini ve bu tür işlemlerin ifası sırasında kendilerine her türlü kolaylığın gösterilmesini arz ve rica ederim.

Kutlu AKTAŞ

İçişleri Bakanı

DAĞITIM :

GEREĞİ :

80 İl Valiliğine

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne

BİLGİ :

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına