Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 197

Kabul Tarihi : 18/2/1963

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/2/1963 Sayı : 11342

İstisnalar:

Madde 4 – (Değişik: 26/11/1980 – 2348/4 md.)

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

……………….

c) (Değişik: 25/12/2003-5035/22 md.) Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.

……………..

(Ek :24/3/1988 – 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.