Haberler

Dünya Engelliler Günü – Basın Bülteni

banner1

BURSA ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ 3 ARALIK 2010 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN BÜLTENİ…

“ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ “ nedeniyle, “Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği”nin özel eğitim gerektiren bireylerin, özel eğitim hakları ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşmayı öngördüğü hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Dünya Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu kararı esas alarak BM İnsan Hakları Komisyonu üye ülkelerce 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi.

Bu nedenle yıl ; “3 Aralık Engelliler Günü” , “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması hususunda kurum ve kuruluşların bu amaçlarla yaptıkları çalışmalarında bir yılın değerlendirilmesi, bu amaçlarla yapılacak olan çalışmaların planlanmasını amaçlayan bir gündür. Bu anlamda 3 Aralık “Türkiye Engelliler Günü”dür.

Ülkemizde” 3 Aralık Engelliler Günü” çeşitli etkinlikler yapılan bir gün olarak düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , kanun ve yönetmelikler, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen ve kanun hükmünde olan, uluslar arası sözleşmelerin temelinde, insan haklarının geliştirilmesi , insan hak ve onurunun korunması bulunmaktadır.

İnsan hakları, insan onurunu güvenceye alan haklardır. İnsan onuru denildiğinde o insanın değerinden söz edilmektedir.

Engelliler için, evrensel insan haklarına ulaşamamak ve engellenmek onların insan olarak en değerli olan “onurlarını” zedelemektedir.

Engellilerin; kişilik, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik hakları hususunda yasalarda yer alan hükümlerin uygulanmaması veya engellilerin bu haklardan yararlanmalarında ortaya çıkan ve çıkarılan engeller , bu engelleri yapanların aynı zamanda insan haklarını ihlal ettiğinin farkında olmaları ile bu problem çözülebilir. Çünkü insan hakları ihlali eylemi , insan onurunu yok sayan, kabul edilemez, müeyyidesi ağır olan ve bu eylemi yapan kişiye rücu edilmesi gereken bir eylemdir.

Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerin korunması başlıklı 40. maddesi: “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişinin, resmi görevliler tarafından, haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye “rücu hakkı saklıdır “ olarak ifade edilmiştir.

Konuya özel eğitim hakları açısından baktığımızda; ülkemizde halen özel eğitim gerektiren engelli çocuklarımızın sadece % 4 ü özel eğitim imkanından yararlanabilmekte olup %96’sı bu haklardan mahrumdur.

Özel eğitim; “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.”

5378 sayılı “ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN UN Eğitim ve öğretim başlıklı 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” hükmü bulunmaktadır.

Evrensel engelli haklarına sahip olmak , engellilerin özgürleşmesi anlamına da gelmektedir. Haklarına serbestçe ulaşılabilirlik ve onlardan yararlanma özgürlüğü için anayasamız müsbet ayırımcılık ilkesini getirmiştir. Anayasamızın 10.maddesi “ Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmünü getirmiştir.

7 YILLIK SÜRE 2012 DE DOLUYOR

01/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanun, tüm kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere , engelliler için fiziki düzenlemeler ve ulaşılabilirlik hususunda tüm engellerin kaldırılması hususunda kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıllık bir süre vermiştir. Bu süre 2012 yılında dolmaktadır. 5378 sayılı kanunda bu hususla ilgili :

“ -Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.
-Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.” hükümleri yer almaktadır.
Artık dünyada bir ülkenin, bir ilin, bir belediyenin en önemli çağdaş uygarlık kriterleri ve prestiji engelli bireylerin sahip oldukları haklar, onlara uygun eğitim ortamları, çevre ve fiziki düzenlemelerdir.

İlimizin değerli kamu ve yerel yönetimler ( belediyeler vb.) ve özel sektör sayın yöneticilerinden ,kişi olarak hepimizden engellilerin beklentileri, haklarından tam ve eksiksiz olarak yararlanmak için karşılaştıkları engellerin kaldırılmasında destek olmaktır.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bünyesinde bu sene açılan Özel Eğitim Bölümünün sayın yönetici ve öğretim üyelerinin, Engelli Hakları ve Eğitimleri alanında büyük katkıları olacaktır.

Hüsamettin AKYILDIZ
Dernek Başkanı
—————————————————————————————————————————————-

Hamitler Mh. Çevre Sk. No:12 Osmangazi/BursaTel:0505 497 60 25 Tel:0224-2415170 Faks.irt.224.2424745

—————————————————————————————————————————————-

Derneğimiz kuruluş onayı: Bursa Valiliğinin 12/04/2007 gün ve 1916 sayılı yazıları.Dernek kütük no6.033.039