Haberler

Gelir Vergisi Kanunu

GELİR VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 193

Kabul Tarihi : 31/12/1960

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700

Tazminat ve yardımlarda:

Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:

1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar;

2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler.);

…………

9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar.

Sakatlık indirimi:

Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

– Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (530 Yeni Türk Lirası) ,

– İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (265 Yeni Türk Lirası) ,

– Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 lira (133 Yeni Türk Lirası)

dır. (1)

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

(1) 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/12/2005 tarih ve 2005/9826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 takvim yılında uygulanmak üzere tespit edilen tutarlar parantez içinde siyah puntolarla gösterilmiştir.