Haberler

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTAÇ AYLIĞI VE VAKIF İMARET YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.1989

Resmi Gazete Sayısı: 20386

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunanlara, âma ve sakatlara aylık bağlamak, imaret açmak ve faydalandırmak ile sosyal yardım yapmak yetki ve görev alanlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, muhtaç, âma ve sakatlara aylık bağlamak, imaret açmak ve imaretten faydalandırmak, muhtaç hastalara, yolda kalmışlara veya herhangi bir sebeple müşkül durumda olanlara sosyal yardım yapmakla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi (e) ve 13 üncü maddesi (f) fıkrası ile 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (Değişik: RG- 06/09/1998-23455)

Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

Daire Başkanlığı : Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.lığı,

Bölge Müdürlüğü : Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

Yurt : Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtlarını,

Saymanlık : Bölge Müdürlükleri Saymanlığını,

Muhtaç : Kendisini, eşini, çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancı bulunmayan, muhtaç olup başka bir yerden maaş ve ücret almayan, çalışarak hayatını kazanacak durumda olmayanı,

Sakat : Bedeni, zihni ve ruhi yapıları itibariyle en az % 40 oranında fonksiyon kaybına sebep olan organ yokluğu veya bozukluğuna uğrayanı,

Âma : İki gözü görme özelliğini kaybedeni,

İmaret : İhtiyaç sahiplerine pişmiş sıcak yemeğin karşılıksız olarak dağıtıldığı yeri,

Sosyal Yardım : Vakfiyelerde yer alan veya herhangi bir sebeple müşkül durumda kalanlara yapılan yardımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aylık Bağlanacak Veya İmaretten Faydalanacaklar

Madde 5- (Değişik: RG- 17/01/1997-22880) Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşlarının herhangi birisinden her ne isim altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bakıma alınmayan veya herhangi bir gelire sahip olmayan, nafaka bağlanmayan veya bağlanma ihtimali bulunmayan, menkul ve gayrimenkul malı mevcut olmayan veya olup da bunlardan elde edeceği yıllık gelirleri toplamının aylık ortalaması bu Yönetmelikle bağlanacak aylık miktarını geçmeyen , başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde sakat, âma ve işsiz bulunanlar ile annesi, babası veya annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara aylık bağlanır ve imaretten faydalandırılır.

(Ek fıkra: RG-01/07/2006-26215) 18 yaşından küçük sakat çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı takdirde, muhtaç aylığı bağlanır.

Madde 6- (Değişik: RG- 17/01/1997-22880) Aylık bağlanması ve yemek verilmesi için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Dilekçe,

b) Mal bildirim beyanı, (EK-1)

c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

d) (Değişik: RG-01/07/2006-26215) Sağlık Kurulu Raporu (aylık alacak sakat ve âmalar için)

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) (Değişik: RG-01/07/2006-26215) Muhtaçlık belgesi (Tapu Dairesi, Vergi Dairesi veya Belediye)

g) Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun dahil Emekli Sandığından maaş almadığını tevsik eden belge.

Sağlık Raporları

Madde 7- (Değişik: RG-06/09/1998-23455)

Aylık bağlanacak muhtaç ve özürlülerin durumu, tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarından verilecek raporlarla tesbit edilir. Bu raporda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.

Ancak istek sahibinin ikamet ettiği yerde tam teşekküllü hastane yoksa, hastanelerin üç mütehassıs hekiminin katılmasıyla oluşacak kurullardan alınacak raporlar da kabul edilir.

Madde 8- (Değişik: RG- 20/01/1993-21471) Aylık talebinde bulunan şahıs 6 ncı maddede yazılı belgelerin tamamını, yemek almak isteyen de (a, b, c, e) fıkralarında belirtilen belgeleri tamamlayarak bulunduğu yerin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurur. Hatalı veya eksik yapılan başvurular Bölge Müdürlüklerince tamamlattırılır. Bölge Müdürlüğü müracaat üzerinde gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, görüşlerini de belirtir bir üst yazı ile aylık bağlanması için yapılan başvuru evrakını Genel Müdürlüğe gönderir.

İmaret kontenjanının dolmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, özürlü veya sakat çocuklar için açılmış devlet okullarındaki çocuklara Genel Müdürlük takdirine göre yemek verilebilir. Bu takdirde öğrencilerden muhtaç olduklarına dair belge istenmez. Okul Müdürlüğünün vereceği liste yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aylıkların Başlangıcı, Ödenmesi, Muhtaçlığın Kontrolü ve Yemek Verilmesi

Madde 9- Bağlanan aylıklar Genel Müdürlük onayını takip eden aybaşından itibaren peşin olarak hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine Bölge Müdürlüğü saymanlığınca ödenir.

Ayrıca aylık bağlananların yazılı talepleri halinde masrafları düşülmek kaydıyla aylıkları adreslerine posta veya banka havalesi ile gönderilir.

Madde 10- Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde aylık sahibi için adı, soyadı, tahsis tarihi, numarası ve sıra numarası verilmek üzere devamlı bir defter tutulur. Bu defterin sayfa numaraları, verilecek belgeye yazılır.

Muhtaçlığın Kontrolü

Madde 11- İdare lüzum görmesi halinde ilgililerin gelirleri ve mal varlığı hakkında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir. Haklarında soruşturma yaptırılmış olanlardan durumları 5 inci madde kapsamına girmediği tesbit edilenlere aylık bağlanmaz, bağlanmışsa kesilir.

Madde 12- İmaretlerde yemek verileceklerin seçimi, gerektiğinde mülki amir, belediye ve sosyal hizmet kuruluşlarının görüşleri de alınarak Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

(Ek fıkra: RG-01/07/2006-26215) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar, vakıf imaretlerinden yararlanabilirler.

Aylıkların ve Yemeklerin Kesilmesi

Madde 13- (Değişik: RG- 17/01/1997-22880)

Aşağıdaki hallerde bağlanan aylık ve verilmekte olan yemek kesilir:

a) Hak sahibinin ölümü,

b) Aylık bağlanan kadın ise evlenmesi (âma ve muhtaç kadının, âma, muhtaç, sakat biriyle evlenmesi hallinde ve muhtaçlıklarının devam etmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz).

c) Herhangi bir sebeple muhtaçlığın kalkması,

d) Aylık bağlanan âma, sakat ve muhtaçların ücret karşılığı bir işte çalışmaya başlaması,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşları veya hakiki ya da hükmi şahıslarca bakım altına alınması,

f) Aylık sahibi erkek çocuğun 18, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,

g) Aylıkların aralıksız altı ay, yemeklerin ise izinsiz ve mazeretsiz 10 gün alınmaması,

h) Yemek alanların hal, hareket ve davranışlarında, ahlaka ve adaba uymayan hallerinin tesbit edilmesi.

Aylık Bağlanan ve Yemek Alanlara Verilecek Belge

Madde 14- Kendilerine aylık bağlananlara ve imaretten yemek alanlara soğuk damga ile tasdik edilmiş örneği EK- 2′ de gösterilen bir belge verilir.

Yoklama

Madde 15- Aylık sahipleri ile imaretten yemek alanlar her yılın Kasım ayında EK- 3′ de gösterilen yoklama belgelerini doldurarak; aylık alanlar saymanlıklara, yemek alanlar da imaret yetkililerine verirler veya gönderirler.

Bölge Müdürlüklerince yoklama belgelerinin uygun olarak doldurulup doldurulmadığı araştırılır.

Yoklama belgesini zamanında vermeyenlere hazırlayıp getirinceye kadar aylık ve yemekleri verilmez. Ancak, bu süre, madde 13/ h’ da belirtilen süreleri geçemez.

Aylık alanların altı ay içerisinde yoklama belgelerini getirmeleri halinde verilmeyen aylıkları toptan ödenir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Aylık ve yemek alanlar, aylıklarının ve yemeklerinin kesilmesini gerektiren durumların meydana gelmesi halinde, bu durumlarını maaş ve yemek aldıkları yetkililere veya doğrudan Genel Müdürlüğe en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 39- Bu Yönetmelik esasları dahilinde uygun görülen yerlerde imaret açmak, muhtaç durumda olanlara maaş bağlamak ve sosyal yardım yapmakla ilgili her türlü işlemler Daire Başkanlığınca yürütülür.

Madde 40- (Değişik: RG 25/9/ 2004-25594 )

Ödenecek aylık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır. Aylık bağlanacak muhtaç ve özürlü sayısı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Madde 41- Bir aileden en çok bir kişiye aylık bağlanır. (Mülga ikinci cümle: RG-01/07/2006-26215)

Madde 42- Aylık hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmesini gerektiren halin tesbiti tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir. Buna rağmen yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.

Madde 43- Gerçeğe uymayan belgeleri düzenleyenler ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır. Bu yolla aylık bağlanmış ise derhal kesilir.