Haberler

B) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurumların yönetimi

MADDE 29 – (1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampuste bulunan okul öncesi eğitim ile ilköğretim okulları tek müdür, aynı durumdaki birden fazla ortaöğretim okulları da ayrı bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir.

(2) Aynı kurucuya ait birden fazla kurum bulunması hâlinde, bu kurumlara genel müdür ile genel müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

Görevlendirme

MADDE 30 – (1) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren eğitim personelinden en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur.

(2) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri,

b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki eğitim personeli ve diğer personel için, genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür

tarafından yapılır.

(3) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde geçici olur veya çalışma izni kaymakamlıkça/valilikçe düzenlenir. Geçici olur düzenlenen eğitim personeline bir ay içinde çalışma izni düzenlenir. Valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.

(5) Genel müdürü bulunan kurumların herhangi birinde; yöneticiler dışında eğitim personeli olarak çalışanlar, ihtiyaç hâlinde genel müdür tarafından sadece genel müdürlüğe bağlı kurumlarda aylık karşılığı gireceği ders saati kadar ders saati ücretli olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme, çalışma izin belgesindeki esaslar ile bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı yapılamaz. Görevlendirmeler yazılı olarak kurum genel müdürlüğünün doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Genel müdürü bulunmayan ve yönetimleri birleştirilen okullarda kurum müdürüne bağlı bir okulda görevlendirilmek üzere çalışma izni düzenlenen yöneticiler hariç eğitim personeli olarak çalışanlara, ihtiyaç hâlinde aynı müdüre bağlı diğer okullarda da aylık karşılığı gireceği ders saati kadar ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

(6) Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile uzman öğreticiler, dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar derse girebilirler.

(7) Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli yöneticiler aylık karşılığı 6, ders saat ücreti karşılığı 6 olmak üzere haftada toplam 12 saat derse girebilirler. Usta öğreticiler dışındaki diğer eğitim personeli ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.

(8) Ancak kurumlarda görevli usta öğreticiler ile dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı ve benzeri eğitim personeli olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat ders/seans görevi yaparlar.

(9) Özel öğretim kurumlarında öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda bağımsız zümre başkanı görevlendirilir. Branş öğretmeni sayısı üçten az olan derslerde ise aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlerden biri zümre başkanı olarak görevlendirilir.

(10) Eğitim personelinin okuttukları haftalık ders saatlerini gösterir çizelge, okullarda öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise dönem başında kurum müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

(11) Diğer personelin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

(12) Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen eğitim personelinin görev süreleri valiliklerce uzatılır.

Görevlendirme şartları

MADDE 31 – (1) Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmî öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. Resmî dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde Bakanlıkça belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

(2) Kurumlarda görevlendirilecek diğer personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir.

Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme

MADDE 32 – (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yabancı okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenler arasından birisi de çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerilebilir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Yapılacak uyarıya rağmen bir ay içerisinde görevlendirme teklifinde bulunmayan okulların Türk müdür başyardımcıları, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından il millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Bakanlıktan görüş alınarak valiliğin onayı ile görevlendirilir.

b) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, diğer özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

c) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

(2) Azınlık okullarında yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanun hükümlerine göre il millî eğitim müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir, bunlardan birinin il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak atanır.

b) Azınlık okullarının bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.

c) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

ç) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

d) Okullarda görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlerin, Türkçe’yi bilmeleri, doğru ve düzgün kullanmaları şarttır. Gerek görüldüğü hâllerde bu öğretmenler Türkçe’den sınava tabi tutulur.

Yabancı uyruklulara ön izin belgesi düzenlenmesi

MADDE 33 – (1) Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında en az dört yıl yükseköğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesi ve Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir belgenin noter onaylı örneği ile Türkçe tercümesi.

4) Pasaport fotokopisi.

b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında en az dört yıl yüksek öğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin veya en az iki takvim yılı öğretmenlik yaptığına ilişkin resmî makamlarca onaylı belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

3) Pasaport fotokopisi.

c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında yüksekokul mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesinin noter onaylı örnekleri.

ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Yüksekokul mezunu olduğuna ilişkin belge ile Bakanlıkça kabul edilen sertifikasının Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge veya en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

(2) Diploma veya diploma yerine geçen belgeyi düzenleyen yükseköğretim kurumunun Yüksek Öğretim Kurulunca tanındığını gösterir belge de istenir.

(3) Şartları taşıyanlara Bakanlıkça ön izin belgesi düzenlenir.

(4) Ön izin belgesi düzenlenen yabancı uyruklu eğitim personelinin Türkiye’de çalışabilmesi için kurumca usulüne göre gerekli izin alınır.

(5) Okullarda görevlendirilen yabancı uyruklu uzman öğretici ve usta öğreticiler, öğretmenlerle birlikte derse girebilirler ancak öğrencilere not veremezler.

(6) Özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim-öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifiyle valilikçe izin verilebilir.

Yöneticilerin nitelikleri

MADDE 34 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

b) Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması hâlinde sınıf öğretmeni, Türkçe, sosyal bilgiler, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni ve rehber öğretmen olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

ç) Dershanelerde; ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma ya da uzman öğreticilik koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da uzman öğreticilik yapmış olmak.

d) Özel çeşitli kurslarda; alanında lisans mezunu olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak veya alanında lisans mezunu bulunmaması hâlinde yüksekokul mezunu ve alanında sertifika sahibi olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

e) Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde; görev yapacağı kurumda uygulanan öğretim programına göre zihin, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya uzmanı, rehber öğretmen, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı olma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim okullarında en az iki yıl öğretmenlik ya da alanında görev yapmış olmak.

f) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında; yüksekokul mezunu olup bu kurumlarda öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olma koşullarını taşımak ve bu kurumlarda en az iki yıl öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

g) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

(2) Milletlerarası özel öğretim kurumları ile yabancı okullara, yukarıdaki şartları taşıyan yabancı uyruklular da müdür olarak atanabilir.

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı

MADDE 35 – (1) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması hâlinde bu kurumlara, kurum yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak üzere genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(2) Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin;

a) Öğretmenlik yapma şartlarını taşıyıp öğretim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik veya lisans mezunu olup kamu veya özel kurumlarda en az beş yıl müdürlük ya da daha üst düzeyde görev yapmış olmak,

b) Üniversiteler ve yüksekokullarda akademik görevde en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) En az üç yıl öğretmenlik yapmış olup belli bir alanda lisansüstü öğrenim yapmış olmak,

ç) En az on yıl öğretmenlik yapmış olmak

şartlarından birini taşıması gereklidir.

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 36 – (1) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulları yönetmeliklerinde ve kendi kurum yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere tabidir. Kurumlarda özelliklerine göre yönetim kurulu, şube/sınıf öğretmenleri kurulu, zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanları kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu gibi kurullar kurularak yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Okullar, kurum yönetmeliklerinde yer vermek şartıyla daha başka kurullar da oluşturabilirler. Yönetimleri birleştirilen okullardaki kurul toplantıları birlikte yapılabilir.

(2) Özel okullarda, okul-aile birliği kurulur. Ancak birlik, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde yer alan okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi ve benzeri görevleri kurum yönetimince izin verilmesi hâlinde yürütürler.

Aday eğitim personeli

MADDE 37 – (1) Resmî/özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır. Diğer personel ile yabancı uyruklular ve ders saati ücretli görevlendirilenler adaylık işlemine tabi tutulmaz.

(2) Özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilen aday eğitim personelinin adaylık işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür. Adaylığının kaldırılması, adayın adaylık süresinin bitim tarihi dikkate alınarak belgelerinin evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde valiliklerce sonuçlandırılır.

(3) Adaylığı kaldırılan eğitim personeline teklif edilmesi hâlinde asaleten çalışma izni düzenlenir. Adaylığı kalkmış olanlar, başka bir özel öğretim kurumunda görev aldıkları takdirde adaylık işlemine tabi tutulmazlar.

(4) Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen aday öğretmen ve aday uzman öğreticilerin askere alınmalarının tehirine ilişkin işlemler, valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça yürütülür.

Branş öğretmeni

MADDE 38 – (1) İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır.

(2) İlköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil ve sanat etkinlikleri derslerinde branş öğretmenleri görevlendirilir. Bu sınıflarda diğer dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir.

(3) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarının ana sınıfı, 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir.

(4) İlköğretime yönelik dershanelerde de branş öğretmeni görevlendirilebilir.

Uzman öğretici ve usta öğreticiler

MADDE 39 – (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları, özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirilebilirler.

(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olup valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler

MADDE 40 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

a) İş sözleşmesi,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Verilecek görevi yürütmesinde engel hâli bulunmadığını belirten sağlık raporu,

ç) İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığına dair belge ya da adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiilî hizmet cetveli,

d) Daha önce resmî/özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,

e) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

f) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı branşta çalışmış olanlardan (ç), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

(3) Çalışma izni düzenlenecek diğer personelden;

a) İş sözleşmesi,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sağlık raporu,

ç) En az (ilkokul) veya ilköğretim okulu mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

istenir.

Ek ders görevi

MADDE 41 – (1) Resmî okullarda görevli rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, ihtiyaç hâlinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Bu öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

(2) Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel öğretim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

(3) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait diğer özel öğretim kurumlarında, rehber öğretmenlere en fazla iki kurumda görev verilebilir.

(4) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saatini geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

(5) Eğitim personeline, valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

Ek ders görevi için istenilecek belgeler

MADDE 42 – (1) Ek ders görevli olarak çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

a) İş sözleşmesi,

b) Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Verilecek görevi yürütmesinde engel hâli bulunmadığını belirten sağlık raporu,

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,

f) Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

istenir.

(2) Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup özel öğretim kurumlarında ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3) Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup branşı dışında sertifikaya dayalı ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(4) Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak görevli olanlara hâlen görev yapılan il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ile görev yapılan il millî eğitim müdürlüğünden alınmış ve o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir.

Özlük hakları

MADDE 43 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Çalışma izninin iptali ve göreve son verme

MADDE 44 – (1) İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen eğitim personelinin çalışma izni, izni veren merci tarafından iptal edilir.

(2) 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi hâlinde, Bakanlığın görüşü alınarak personelin görevine izni veren merci tarafından son verilir.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi hâlinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4’ü ile 1/2’si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren merci tarafından verilir. Tekrarı hâlinde, Bakanlığın görüşü alınarak personelin görevine, izni veren merci tarafından son verilir. Maaş kesim cezasının tahsilinde, 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Bu durum, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir. Tebliğ, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.

(4) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin ödül, disiplin ve sicil işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek sicil ve disiplin amirleri tarafından yürütülür.

(5) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır.

Sözleşme

MADDE 45 – (1) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-2) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili merciye, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. Ancak:

a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılan eğitim personeli yerine görevlendirilecekler,

b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeli,

c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli

ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.

(2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.

(3) Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

(4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

(5) Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.

(6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir.

(7) Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.

İşten ayrılma

MADDE 46 – (1) Sözleşme süresi bitmeden görevinden ayrılmak isteyen personelin, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen süreler içinde bu isteğini işverene yazılı olarak bildirdiğini belgelendirmesi durumunda valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. Ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.

(2) Zorunlu sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içerisinde görevinden ayrılan müdür dışındaki eğitim personelinin yerine, gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir eğitim personelinin 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere teklifi yapılarak ilgili mercice de 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir.

(3) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz bir kişi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz.

(4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç 5 iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten 7 iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

(5) Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez.

Sicil Kayıtları

MADDE 47 – (1) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin özlük dosyası ve sicil kayıtları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personelinin sicil kayıtlarıyla özlük dosyası, önceki görev yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Sınıf geçme, sınavlar ve öğretim programları

MADDE 48 – (1) Özel okullarda sınıf geçme ve sınavlar ile eğitim-öğretim işleri; benzeri resmî okullarda uygulanan ilgili yönetmelikler, öğretim programları, ders dağıtım çizelgeleri veya Bakanlıkça onaylanan kuruma ait sınıf geçme ve sınavlara ait yönetmelik ve öğretim programları ile ders dağıtım çizelgelerine göre yapılır.

(2) Özel okullar kendi bünyelerine uygun kurum yönetmeliklerini ve gerektiğinde öğretim programlarını hazırlar. Bu Yönetmelik ve programlar, Bakanlığın izninden sonra uygulanır.

(3) Kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesi özel kurslarda ve özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ilgili yönetmeliklere göre yapılır.

(4) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır.

Yabancı okulların öğretim programları ve ders kitapları

MADDE 49 – (1) Yabancı okullarda, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır. Ancak bu okullarda, farklı programlar ve ders kitapları Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla okutulabilir.

Öğretim dili

MADDE 50 – (1) Özel öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkçeden başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar, kendi statüleri içinde öğretime devam ederler. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışındadır.

Sosyal etkinlikler

MADDE 51 – (1) Özel öğretim kurumlarındaki sosyal etkinlikler, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İntibak programları

MADDE 52 – (1) Yurt dışından gelen çocukların Türk millî eğitim sistemine intibak edebilmeleri ve Türkçelerini geliştirebilmeleri için, özel okulların bünyelerinde Türkçe hazırlık sınıfı açılabilir. Bu sınıflarda uygulanacak öğretim programı ile kullanılacak kitap ve haftalık ders dağıtım çizelgeleri okullarca hazırlanır ve Bakanlığın onayından sonra uygulamaya konulur.

Azınlık okulları

MADDE 53 – (1) Azınlık okullarında, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır.

(2) Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yolla değişiklik yapılabilir.

(3) Türkçeden başka bir dilin öğretimi için, izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tespit edilir.

(4) Bu okullarda, yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir.

Kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 54 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır. Ancak, anaokulu ve ilköğretim okulunun aynı kurucuya ait olması hâlinde istekli anaokulu öğrencileri, doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulunun birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilir.

(2) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenciler, aday kayıt sistemine göre alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa, noter huzurunda çekilen kura ile öğrencinin kesin kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okullarının 1 inci sınıflarına öğrenci alımında hiç bir surette sınav yapılmaz.

(3) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılması zorunludur. Ancak, aynı kurucuya ait aynı ilde anaokulu bulunan kurucuların ilköğretim okullarında ana sınıfı açma isteğe bağlıdır. Ana sınıfı öğrenci sayısı okulun kontenjanı dikkate alınarak belirlenir.

(4) Milletlerarası öğretim kurumlarına devam edecek öğrencilerle ilgili şartlar Bakanlıkça tespit edilir.

(5) Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin kayıt yenilemesiyle ilgili hususlar kurum yönetmeliklerinde belirlenir.

(6) Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarına öğrenci veya kursiyer kayıtları kurum yönetmeliklerine göre yapılır.

(7) Özel okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri dersleri ve aldıkları notları gösterir belge verilir.

Ortaöğretim okullarına öğrenci alımı

MADDE 55 – (1) Fen ve sosyal bilimler lisesi programı uygulayan özel ortaöğretim okullarına, Bakanlığın resmî benzeri okullarına geçişteki sistemle öğrenci alınır.

(2) Anadolu lisesi, genel lise veya diğer lise programı uygulayan özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla ilköğretim öğrencilerinin ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP) sonuçlarını esas alarak veya almadan kayıt yapabilirler.

Öğrenci nakilleri

MADDE 56 – (1) Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, özel ilköğretim okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmaz.

(2) Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır.

(3) Özel okulda okurken resmî ve özel bir okula naklen giden öğrenci, aynı dönem içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilir.

Nakil zamanı ve esasları

MADDE 57 – (1) Genel nakillerin bitiminden sonra öğrenci velisinin ikametgâh, görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet, öğrencinin öğrenim gördüğü ya da sevk edildiği yerleşim birimindeki resmî ve özel sağlık kurumlarından sağlık raporu alınması gibi nedenlerden herhangi birinin meydana gelmesi ve belgelendirilmesi hâlinde, sınav tarihleri dışında kontenjan dâhilinde ve kurum yönetmeliğinin kayıt-kabul şartlarına uyması koşuluyla öğrenci nakli yapılabilir.

(2) Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirlenen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyonca yapılır.

(3) Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikasta uğrayanların çocukları, kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

(4) Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisi resmî görevinden dolayı şehit olanların nakilleri, şartlarına uygun olan istedikleri okula yapılır.

(5) Özel okullardaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli sayılır.

(6) Resmî veya özel fen liselerinden, sınıf kontenjanı ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt-kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılır.

(7) Naklen gelen öğrencilerden, ayrıldığı okulda okuduğu birinci yabancı dilden farklı bir yabancı dile geçmek ve öğrenimlerine bu yeni yabancı dille devam etmek isteyenler, velilerinin yazılı başvurusu üzerine öğrenim görmek istedikleri yabancı dilden seviye tespit sınavına alınırlar. Seviye tespit sınavları, yazılı sınav esaslarına göre yapılır. Sınavı başaran öğrenciler öğrenimlerine bu yabancı dille devam ederler.

(8) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okullara; resmî veya özel diğer okullardan, yabancı dil ve öğretimi yabancı dille yapılan derslerden seviye tespit sınavı yapılarak belirlenecek denk sınıflarına naklen öğrenci alınabilir. Kontenjanın ve seviyenin uygun olmaması hâlinde öğrenci, velisinin izni ile bir alt sınıfa da kayıt yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılık-kıyafet

MADDE 58 – (1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

Kimlik kartı

MADDE 59 – (1) Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli ile diğer personele bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-4)’e uygun olarak kurum yönetimince hazırlanan ve il millî eğitim müdürlüğünce soğuk mühür ile onaylanmış kimlik kartı düzenlenir. Görevden ayrılan personelin kimlik kartı kurum müdürlüğünce il millî eğitim müdürlüğüne iade edilir.

Evrakın saklanması

MADDE 60 – (1) Özel öğretim kurumlarında kullanılan evrakın saklanmasında arşiv yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Teftiş-denetim

MADDE 61 – (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.

Görevden uzaklaştırma ve alınacak tedbirler

MADDE 62 – (1) Soruşturma veya kurumların teftiş ve denetiminde, kurumun eğitim personelinin davranış ve uygulamalarında, görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir durumunun tespiti hâlinde valilik veya teftiş, denetim ve soruşturmayı yapan Bakanlık müfettişleri tarafından eğitim personeli ve diğer personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

(2) Görevden uzaklaştırılan müdürün yerine, kurumda görevli eğitim personelinden biri veya kurucunun valiliğin onayıyla görevlendireceği yahut valiliğin kurucunun görüşünü de göz önünde bulundurarak şartları taşıyan bir kişi, üç ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

(3) Görevden uzaklaştırılan diğer eğitim personelinin yerine, şartları taşıyan eğitim personeli görevlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Beyanların doğruluğu

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 65 – (1) 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma ve/veya öğretime başlama izni almak için yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumlarda yönetici olarak çalışmakta olanlar ile en az bir yıl yöneticilik yaptıklarını belgelendirenlerin özlük hakları saklıdır.

Kurucu temsilcileri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kurucusu tüzel kişi olan özel öğretim kurumlarının kurucu temsilcisi olup bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların yerine bir yıl içerisinde yeni kurucu temsilcileri görevlendirilir.

Bir arada bulunan kurumlar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bir arada bulunan özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının kurucuları, 5 yıl içinde Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum hâline getirmek zorundadırlar. Verilen süre içinde bağımsız kurum hâline getirilmeyen kurumlar kapatılır.

Kademeli öğretime başlama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademeli olarak öğretime başlamış olan okullara, okulun öğretim süresi kadar bir veya birden fazla sınıflar için valiliklerce öğretime başlama izni verilir.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.